Privacybeleid van Ink Identity

Privacybeleid

Dit Privacybeleid regelt de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ink Identity (hierna: “Ink Identity”, “We”, “Wij”, “ons”, “onze”) wanneer je:

 • Een bezoek brengt aan of gebruik maakt van onze website https://www.inkidentity.eu/ (hierna in het algemeen genoemd: “Website”) en/of je hierbij persoonsgegevens meedeelt (bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier, het zenden van een e-mail, het maken van telefonisch contact enz.);
 • Op één of andere manier gebruik maakt van onze producten of diensten;
 • Met ons wenst te communiceren via e-mail, telefoon, fax en sociale media;
 • Met ons wenst te communiceren op beurzen en evenementen;
 • Dit privacybeleid expliciet accepteert.

Hieronder kan je een overzicht vinden van antwoorden op de belangrijkste vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ink Identity.

De identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke en wie wordt beschermd door het privacybeleid

Ink Identity is gevestigd te Langenbos 10, 8791 Waregem en is ingeschreven in de KBO onder het nummer 766.450.844. Ink Identity treedt op als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de privacywetgeving en vanuit deze hoedanigheid willen we je informeren over de verwerking van persoonsgegevens.


Dit privacybeleid is daarom alleen geldig voor de persoonsgegevens die Ink Identity als verwerkingsverantwoordelijke verwerkt. U kan uw vragen betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens richten tot onze privacy verantwoordelijke via info@inkidentity.eu.


Welke persoonsgegevens verwerkt Ink Identity?

Ink Identity verwerkt persoonsgegevens die ter zake dienend zijn of noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die jou als natuurlijke persoon identificeren of identificeerbaar maken. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd aan de hand van de verwerkte persoonsgegevens.

Ink Identity verwerkt verschillende categorieën van gegevens naargelang het doel van de verwerking:

 • Identificatie- of contactgegevens zoals jouw voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, elektronische identificatiegegevens zoals je publieke IP-adres, cookies;
 • Kenmerken van de opdrachten, bestellingen of specifieke interesse die je hebt;
 • Bedrijfs- en/of facturatiegegevens.

Specifiek en afhankelijk de door ons gebruikte marketingtools worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:


Tool / Service

Type persoonlijke data

Enhanced Conversions

Namen, email adressen, telefoonnummers, adressen, klant identifiers, online identifiers, internet protocol adressen

Google Ads Customer Match

Namen, email adressen, telefoonnummers, adressen, klant identifiers

Google Analytics

Online identifiers zoals cookie identifiers, internet protocol adressen en apparaat identifiers; klant identifiers

Google Data Studio

Data gerelateerd aan individuën om rapporten, grafieken en diagrammen te maken

Google Optimize

Online identifiers zoals cookie identifiers en internet protocol adressen

Google Tag Manager

Online identifiers zoals cookie identifiers en internet protocol adressen

Facebook Ads Custom Audiences

Email adressen, telefoonnummers, adressen

HotJar

Online identifiers zoals cookie identifiers en internet protocol adressen

CRM

Namen, email adressen, telefoonnummers, adressen, klant identifiers, online identifiers, internet protocol adressenVoor welke doeleinden verwerkt Ink Identity jouw persoonsgegevens?

We verwerken jouw persoonsgegevens voor onderstaande doeleinden:

 • Om met jou in contact te treden indien je van ons goederen of diensten wenst af te nemen of om op jouw algemene vragen te antwoorden via diverse manieren waarop je met ons in contact kan treden (winkelbezoek, evenement, beurs, mail, sociale media, etc.);
 • Om bestellingen en leveringen vlot te doen verlopen wanneer je een product aankoopt of een dienst afneemt;
 • In het kader van onze dagelijkse bedrijfsvoeringen die verband houdt met onze wettelijke verplichtingen: voor het beheren van onze boekhouding, klantenbeheer, beheer van geschillen, leveranciersbeheer, publieke relaties, beheer van verzekeringen, enz.;
 • In het kader van ons rekruteringsbeleid. Indien je jouw kandidatuur indient voor een vacature bij Ink Identity, gaan we jouw gegevens verwerken op jouw verzoek voor de eventuele sluiting van een arbeidsovereenkomst;
 • Om statistische analyses uit te voeren om zo onze Website, producten en diensten te verbeteren of nieuwe producten en diensten te ontwikkelen;
 • Om persoonsgegevens van jou te delen op onze Website of sociale media;
 • Voor marketingdoeleinden, d.w.z. om je te voorzien van gerichte communicatie, promoties, aanbiedingen en andere advertenties van Ink Identity en geselecteerde partners.

Tenzij je een bestaande klant bent die reeds gelijkaardige goederen of diensten van ons heeft gekocht en waarop wij ons willen richten met ons eigen marketingmateriaal, stuurt Ink Identity jou enkel mededelingen, promoties, aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere advertenties via e-mail of andere elektronische communicatiekanalen van persoon tot persoon, alleen indien je uitdrukkelijk hebt ingestemd met de ontvangst van dergelijke mededelingen, aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere advertenties.


Grondslag voor de verwerking van jouw persoonsgegevens

We verwerken jouw persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

 • Omwille van de op ons rustende wettelijke verplichtingen;
 • Omwille van de uitvoering van de overeenkomst die je met ons aangaat of de door jou genomen precontractuele stappen tijdens jouw aanvraag;
 • Omwille van het gerechtvaardigd belang dat wij kunnen doen gelden om je te kunnen helpen met onze producten en diensten;
 • Omwille van de door jouw gegeven uitdrukkelijke toestemming daartoe.

Delen we jouw persoonsgegevens met derden?

Je persoonsgegevens worden hoofdzakelijk verwerkt voor intern gebruikt. Ink Identity zal jouw persoonsgegevens nooit verkopen of beschikbaar stellen aan derden voor commerciële doeleinden.

We zullen jouw voorafgaandelijke toestemming steeds vragen om gegevens over te maken aan derde partijen met uitzondering van de doorgiftes die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van wettelijke verplichtingen, als je reeds beschikt over informatie in verband met de doorgifte of als de persoonsgegevens vertrouwelijk moeten blijven in het kader van een beroepsgeheim.

Alhoewel verwerkers niet in aanmerking komen als derden willen we je graag informeren dat Ink Identity beroep doet op verwerkers waarmee wij persoonsgegevens uitwisselen zoals aannemers, ICT-dienstverleners, communicatiebureau ’s, enz. Hiervoor verzekeren we door middel van verwerkersovereenkomsten dat de verwerkers die in onze opdracht jouw persoonsgegevens verwerken dat steeds doen met inachtneming van de privacywetgeving en enkel voor de doeleinden die hierboven toegelicht werden. Ink Identity zal controleren dat de verwerkers de persoonsgegevens op een veilige, eerlijke, rechtmatige en proportionele manier zullen verwerken.

In het geval dat de verwerkers waarop Ink Identity beroep doet, persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) verwerken, zal Ink Identity overeenkomstig de privacywetgeving zorgen via contractuele of andere maatregelen, dat deze gegevens daar een passend beschermingsniveau genieten vergelijkbaar met de bescherming die zij in de EER zouden genieten.

Indien noodzakelijk voor haar dagelijkse bedrijfsvoering en steeds met inachtneming van de privacywetgeving, zal Ink Identity ook persoonsgegevens delen met partijen zoals advocaten- en incassokantoren, banken en verzekeringsmaatschappijen.


Welke technieken gebruiken we om de privacy van je persoonsgegevens te beschermen?

Ink Identity neemt de nodige technische en organisatorische maatregelen om jouw privacy te beschermen.

We nemen verschillende technische maatregelen om de persoonsgegevens die we verwerken, te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang of aanpassing ervan, tegen openbaarmaking en vernietiging ervan alsook tegen verlies en diefstal zoals: beveiliging met een wachtwoord, encryptie van gegevens, firewalls, antivirus, logging en monitoring van onze systemen, toegangsbeheer, ICT-software up to date houden, waar vereist en mogelijk zullen we de persoonsgegeven anonimiseren, enz.

Ink Identity neemt organisatorische maatregelen ter bescherming van jouw persoonsgegevens zoals het aanduiden van een privacy verantwoordelijke; het in dienst nemen van medewerkers die zorgen voor de veiligheid van ons netwerk, onze infrastructuur en informatiesystemen; maatregelen om de fysieke toegang tot onze kantoren te beheren; onze medewerkers hebben enkel toegang tot die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun taken en worden opgeleid om hun taken steeds met respect voor je privacy uit te voeren; wij implementeren de privacywetgeving in onze bedrijfsprocessen, procedures en werkinstructies.

Deze maatregelen worden regelmatig geëvalueerd en bijgeschaafd door deze aan interne en externe audits te onderwerpen.

Ondanks deze genomen veiligheidsmaatregelen kan het toch voorkomen dat derden erin slagen deze maatregelen te omzeilen en jouw persoonsgegevens onrechtmatig te verkrijgen en/of gebruiken. Wij kunnen hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden en zijn dus op geen enkele wijze aansprakelijk voor het eventuele onrechtmatig gebruik van jouw persoonsgegevens dat door derden wordt gemaakt.


Hoe lang houden we jouw persoonsgegevens bij?

Ink Identity bewaart jouw persoonsgegevens:

 • zolang als als nodig of relevant voor de bovenvermelde verwerkingsdoeleinden te realiseren;
 • voor de duurtijd waartoe wij wettelijk verplicht zijn (bv. in het kader van garantie, boekhoudkundige of arbeidsrechtelijke verplichtingen);
 • zolang er een contractuele relatie lopend is;
 • zolang er zich een gerechtelijk geschil of onderzoeken kunnen voordoen met betrekking tot de door ons geleverde diensten of producten.

We behandelen jouw persoonsgegevens conform dit Privacybeleid zolang we ze bewaren.


Welke rechten heb je betreffende de verwerking van je persoonsgegevens?

Overeenkomstig de privacywetgeving heb je bepaalde rechten met betrekking de verwerking van je persoonsgegevens. Hieronder kan je alvast een overzicht van deze rechten vinden.


Recht op informatie en van inzage

Je hebt het recht om geïnformeerd te worden of Ink Identity jouw persoonsgegevens verwerkt en wanneer dit het geval is, om inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens en van de volgende informatie:

 • de verwerkingsdoeleinden;
 • de betrokken categorieën van persoonsgegevens;
 • de ontvangers of categorieën van ontvangers (met name ontvangers in derde landen);
 • indien mogelijk, de bewaartermijn of, als dat niet mogelijk is, de criteria ter bepaling van die termijn;
 • het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit;
 • de informatie over de bron van de gegevens indien we persoonsgegevens via een derde verkrijgen; 
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering.

Je hebt het recht om een gratis kopie te vragen van jouw persoonsgegevens in een gangbare vorm. Indien je bijkomende kopieën vraagt kan Ink Identity een redelijke vergoeding vragen om de administratieve kosten te dekken.


Recht op rectificatie

Je hebt het recht om aan Ink Identity te vragen om onvolledige of onjuiste persoonsgegevens die door Ink Identity verwerkt worden te vervolledigen of te corrigeren.


Recht op gegevenswissing (“recht op vergetelheid”)

Je hebt het recht om in de volgende gevallen, en zonder onredelijke vertraging, je persoonsgegevens te laten verwijderen door Ink Identity:

 • jouw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt worden door Ink Identity;
 • je trekt je eerdere toestemming voor de verwerking in en er is geen andere rechtsgrond waar Ink Identity zich op kan beroepen voor de (verdere) verwerking;
 • je maakt bezwaar tegen de verwerking van je persoonsgegevens en er bestaan geen andere gronden voor de (verdere) verwerking door Ink Identity;
 • je persoonsgegevens worden onrechtmatig verwerkt;
 • je persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • je persoonsgegevens werden verzameld toen je nog minderjarig was.

In sommige gevallen zullen we jouw vraag tot gegevenswissing niet kunnen inwilligen, bijvoorbeeld wanneer de verwerking ervan noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of omdat de verwerking van deze persoonsgegevens noodzakelijk is voor het nakomen van wettelijke verplichtingen. We zullen jou daarover verder informeren in ons antwoord op jouw verzoek tot gegevenswissing.

Specifiek voor wat betreft de verwijdering van uw gegevens in Google Analytics vragen wij u eveneens om ons de volgende gegevens te bezorgen:

 • tijdstip van bezoek
 • plaats van bezoek
 • datum van bezoek

Recht op de beperking van de verwerking

Je hebt het recht om de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te vragen indien één van de volgende elementen van toepassing is:

 • je betwist de juistheid van die persoonsgegevens: het gebruik ervan wordt beperkt gedurende een periode waarin Ink Identity de juistheid van de gegevens zal controleren;
 • de verwerking van je persoonsgegevens is onrechtmatig: in plaats van het wissen van je gegevens, verzoek je om beperking van het gebruik ervan;
 • Ink Identity heeft je gegevens niet meer nodig voor de oorspronkelijke verwerkingsdoeleinden, maar jij hebt ze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering: in plaats van het wissen van je gegevens, wordt het gebruik ervan beperkt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van de rechtsvordering;
 • zolang er nog geen beslissing is genomen over de uitoefening van je recht op bezwaar tegen de verwerking, verzoek je om het gebruik van je persoonsgegevens te beperken.

Recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens

Je hebt het recht om Ink Identity te verzoeken je persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en het recht om die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over de dragen. Je kan ons daarbij vragen om de gegevens rechtstreeks aan de andere verwerkingsverantwoordelijke over te maken tenzij dit technisch niet mogelijk is.

Dit recht is enkel geldig voor de persoonsgegevens die je zelf hebt verstrekt aan Ink Identity op basis van jouw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst en waarbij de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.


Recht van bezwaar en geautomatiseerde individuele besluitvorming

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens indien je u in een bijzonder en specifieke situatie bevindt die een dergelijk verzet rechtvaardigen.

Ink Identity zal de verwerking van je persoonsgegevens staken, tenzij zij dwingende en legitieme gronden voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden óf wanneer de verwerking van je persoonsgegevens verband houdt met het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

Je hebt het recht om niet onderworpen te worden aan een besluit dat gebaseerd is op een verwerking die uitsluitend geautomatiseerd gebeurde, waaronder profilering. Dit recht geldt niet voor de volgende gevallen: wanneer profilering of geautomatiseerde individuele besluitvorming toegestaan is bij een wettelijke bepaling die tevens voorziet in passende maatregelen ter bescherming van jouw rechten en vrijheden; wanneer dit noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst; wanneer dit berust op jouw uitdrukkelijke toestemming.


Hoe kan je je rechten uitoefenen?

Je kan met ons contact opnemen voor meer informatie over het Privacybeleid of in verband met de uitoefening van je rechten via de volgende gegevens:

Via een brief gericht aan Ink Identity, Langenbos 10, 8791 Waregem;
Via e-mail aan: info@inkidentity.eu

Indien je een van de bovenvermelde rechten wilt uitoefenen, moet je ons een bewijs van identiteit (zoals een kopie van de identiteitskaart) of van een verkregen volmacht bezorgen.

Zodra wij via de hierboven vermelde kanalen een klacht ontvangen, krijg je een bevestiging van ontvangst. Jouw verzoek wordt daarna binnen een redelijke termijn behandeld.


Recht om klacht neer te leggen bij een toezichthoudende autoriteit

Indien je bepaalde klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, danken wij je hieromtrent ons eerst rechtstreeks te contacteren via één van bovenvermelde contactkanalen, zodat wij dit voor je kunnen oplossen.

Verder heb je steeds het recht om klacht neer te leggen bij de toezichthoudende autoriteit.

De toezichthoudende autoriteit in België is de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). De contactgegevens hiervan zijn:

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
telefoonnummer +32 (0)2 274 48 00
contact@apd-gba.be
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens:

Koning Albert II Laan 15
Brussel 1210
telefoonnummer +32 (0)2 553 20 85
contact@toezichtscommissie.be
https://overheid.vlaanderen.be/vlaamse-toezichtcommissie


Indien je een klacht wil indienen over de verwerking van jouw persoonsgegevens vind je het formulier hier:

https://overheid.vlaanderen.be/digitale-overheid/klachtenprocedure
https://overheid.vlaanderen.be/vlaamse-toezichtcommissie

Welke cookies gebruiken we?

Wanneer je onze Website bezoekt, is het mogelijk dat bepaalde cookies op jouw toestel worden geplaatst gedurende het gebruik van de Website. Meer informatie hierover vind je in ons cookiebeleid.


Hoe worden wijzigingen aan het huidige privacybeleid gedaan?

Het Privacybeleid van Ink Identity wordt van tijd tot tijd gewijzigd, bijvoorbeeld omwille van aanpassingen aan onze producten/diensten die een invloed hebben op de verwerking van persoonsgegevens.

Alle wijzigingen aan dit Privacybeleid en de meest recente versie zullen we op onze Website publiceren.

Gebruik van cookies - zie de cookie disclaimer